Hovedmodell
Familieråd Løpende dialog med foresatte hele forløpet; bruk av familieråd... Se Interaktiv modell (under utvikling):... Skole og barnehage Konfiltrådet Politiet Trygg oppvekst er en modell, prosess, tilnærming og beskrivelse... Eventuelt Familieråd Besluttes av Barnevernet, kan brukes i... Familievern-kontoret i Aust-Agder Familie-ressurs Kvello Trygg Tidlig Kjærlighet og grenser SLT Folkehelsearbeidet Inkluderende læringsmiljø Kvalifisert for framtida RVTS Ruskonsulent Helsestasjon (Lege, Trygg tidlig, helsesøster mv.) Annen spesialist-helsetjeneste Kommuneplanens samfunnsdel. ABUP Flyktninge-koordinator PPT Pskyk. sykepleier NAV Økonomisk rådgivning Barnevern-tjenesten: Anonym drøfting, bekymrings-melding men... Tverrfaglig drøfting (barnehage, skole, helsestasjon). Initiert... Bekymringssamtale med foresatte Identifikasjon; Inkludere ledelsen: Enhetsleder ansvarlig. Bekymring fra ansatte og/eller foreldre